https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-09-30-1307